กันยายน, 2021

now browsing by month

 

ตรวจสอบ process_id ที่ run อยู่บน port นั้นๆ ของ centos 7-8

#find the process using the port lsof -i :8000 #anRead More