ทำเว็บดูวีดีโอ ClipBucket บน CentOS 7

ติดตั้ง service ที่ต้องการ ก่อน

# yum install httpd mariadb-server mariadb php php-devel php-gd php-mysql php-curl php-xsl php-cli php-mbstring php-pear gcc unzip

หากจบขึ้นตอนนี้อาจะลองเล่น โดยทดสอบ เปิดเว็บดูก่อน ว่า ok ไหม

หาก ok จะทำการติดตั้ง service อืนๆ ที่ ClipBucket   ต้องการก่อน

 ImageMagick

# yum install ImageMagick ImageMagick-devel ImageMagick-perl
# pecl install imagick
# echo extension=imagick.so >> /etc/php.ini

FFMPEG

# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm
# yum install epel-release
# yum install ffmpeg

FLVTool2
Installing Ruby

# yum install ruby
# gem install flvtool2
Fetching: flvtool2-1.0.6.gem (100%)
Successfully installed flvtool2-1.0.6
1 gem installed
Installing ri documentation for flvtool2-1.0.6…
Installing RDoc documentation for flvtool2-1.0.6…

MP4Box (GPAC)

# yum install gpac mediainfo

จากนั้นตั้งค่า /etc/php.ini ตามที่ ClipBucket    ต้องการ

PHP Configurations

# vi/etc/php.ini
date.timezone = Asia/Bangkok (บันทัดที่ 878)
upload_max_filesize = 500M (บันทัดที่ 800)
max_execution_time = 7201 (บันทัดที่ 384)
max_input_time = 300 (บันทัดที่ 394)
memory_limit = 256M (บันทัดที่ 405)
magic_quotes_gpc = on (หาไม่เจอ)
magic_quotes_runtime = off (หาไม่เจอ)
post_max_size = 500M (บันทัดที่ 672)
register_globals = off (หาไม่เจอ)
safe_mode = off (หาไม่เจอ)
output_buffering = off (บันทัดที่ 243)
display_errors = on (บันทัดที่ 478)

จากนั้น start และ ตั้ง startup service

# systemctl restart httpd
# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb
# systemctl enable httpd
# systemctl status mariadb

 

จากนั้นตั้งค่า

 

 MariaDB server

# mysql_secure_installation
ระบบจะถามว่ามี password root ของ sql แล้วหรือยัง ในที่นี้คือยังให้กด Enter ผ่านมาก่อน
Enter current password for root (enter for none):
แล้วระบบจะถามว่า ต้องการตั้งค่า password เลยหรือไม่ ก็ให้ตอบ y เพื่อตั้งค่า แล้วใส่รหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง
Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
… Success!
ต้องการลบ User Anonymous ออกหรือไม่
Remove anonymous users? [Y/n]
ป้องกัน root login จากเครื่องอื่นหรือไม่
Disallow root login remotely? [Y/n] y
… Success!
ลบฐานข้อมูลทดสอบหรือไม่
Remove test database and access to it? [Y/n] y
ต้องการเรียกการตั้งค่าให้ฐานข้อมูลใหม่หรือไม่
Reload privilege tables now? [Y/n] y
… Success!
เพียงเท่านี้ก็เสร็จการตั้งค่าความปลอดภัยของฐานข้อมูล
Thanks for using MariaDB!

จากนั้นสร้าง Db MariaDB Database

# mysql -u root -p
(แล้วใส่ password ที่ตั้งค่าในข้อที่แล้ว)
> CREATE DATABASE clipbucketdb;

 

จากนั้นให้ reboot สัก 1 รอบ เพื่อ ให้  config ที่ใส่ไปมัน อ่านใหม่

จากนั้น ทำการ โหลด ClipBucket จาก github อาจจะโหลดจาก ของจริงก็ได้ แต่ อาจจะต้องลองดู service ดีๆว่าลงถูกไหม

ขณะที่ทำคู่มือ เป็น Version ClipBucket 2.8.1 ( Edhi ) STABLE

#yum install wget -y
#wget https://github.com/arslancb/clipbucket/archive/4476.zip
#unzip 4476.zip
#cp -r clipbucket-4476/upload/* /var/www/html/
#cp -r clipbucket-4476/upload/.htaccess /var/www/html/

 

จากนั้นตั้งค่า File Permission

#chmod -R 777 /var/www/html/includes/
#chmod -R 777 /var/www/html/files/
#chmod -R 777 /var/www/html/images/
#chmod -R 777 /var/www/html/cache/
#chmod -R 777 /var/www/html/cb_install/
# chown apache:apache -R /var/www/html/

ตั้งค่า Crons

# crontab -e
* * * * * php -q /var/www/html/actions/video_convert.php
* * * * * php -q /var/www/html/actions/verify_converted_videos.php
0 0,12,13 * * * php -q /var/www/html/actions/update_cb_stats.php

 

จากหนั้นให้เปิดหน้าเว็ย ตาม ip เครื่อง อันนี้น่าจะดูจากหน้าเว็บไปเรื่อยๆได้ว่าติดอะไร แต่หาก ติด phpshield ไม่เป็นไร เพราะมันคือ ออฟชั่นเฉยๆ

จาก นั้นพอตั้งค่า ต่างๆจนหน้าเว็บให้ไปหน้า admin แล้ว  ให้ไป เช็คต่อที่เมนูตามนี้

Toolbox -> Server Module Info จะพบว่า มีบาง Module Path ไม่ถูกต้อง
ให้ใช้คำสั่ง whereis ในการตรวจสอบ ซึ่งจะได้ Path ที่ถูกต้องมา

# whereis ffmpeg
FFMPEG Path : /usr/bin/ffmpeg
MP4Box Path : /usr/bin/MP4Box

แล้วนำมาใส่ที่ Stats And Configurations Website Configurations
เมื่อใส่แล้ว ให้กดบันทึก (Update Setting) แล้วกลับไปตรวสสอบที่ Server Module Info อีกครั้ง จะพบว่าสามารถใช้งานได้ทุกตัวแล้ว
เท่ากับว่า หากทดสอบว่ามีแต่ error แสดงว่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *